Chow Mei Fun or Chow Ho Fun


56. Vegetable Chow Mei Fun or Chow Ho Fun 8.90
57. Chicken Chow Mei Fun or Chow Ho Fun 9.10
57a. Roast Pork Chow Mei Fun or Chow Ho Fun 9.10
58. Shrimp Chow Mei Fun or Chow Ho Fun 9.30
58a. Beef Chow Mei Fun or Chow Ho Fun 9.30
59. Seafood Chow Mei Fun or Chow Ho Fun 10.85
60. House Special Chow Mei Fun or Chow Ho Fun 10.85
spicy61. Singapore Chow Mei Fun 10.85